Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MA PRALINE BVBA

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ma Praline BVBA (hierna: Ma Praline) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.mapraline.eu

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ma Praline worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door modelcargo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Ma Praline zijn vrijblijvend en Ma Praline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Ma Praline. Ma Praline is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt modelcargo dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de respectievelijke bankrekening van Ma Praline.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Ma Praline bent u een bedrag van tweeentwintig euro en negenenzestig eurocent (€22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Ma Praline haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Ma Praline om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Ma Praline gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ma Praline.

3.7 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4. Modellen, voorbeelden en gebruikte artikelen

4.1 Indien door Ma Praline een model, voorbeeld of gebruikte artikel is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model, voorbeeld of gebruikt artikel afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, voorbeeld of gebruikt artikel.

4.2 Montage, advies en alle andere verstrekte documentatie hebben slechts een adviserend karakter, en daardoor kunnen hieraan geen rechten worden ontleend

Artikel 5. Levering

5.1 De door Ma Praline opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De door Ma Praline opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

6.1 Het is Ma Praline toegestaan verkochte zaken in gedeelte te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Ma Praline bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Ma Praline verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7.2 De door Ma Praline geleverde zaken, die krachtens artikel 7.1 onder het eigendomvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Ma Praline geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Ma Praline garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Retourneren en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Ma Praline daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ma Praline de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Niet zichtbare gebreken dient u binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Ma Praline.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Ma Praline, dan wel tussen Ma Praline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ma Praline, is Ma Praline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ma Praline.

Artikel 11. Technische eisen.

11.1 Indien de in België te leveren zaken buiten België moeten worden geleverd is Ma Praline niet verantwoordelijk voor het feit dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

11.2 Alle andere technische eisen die door de u aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de u nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 12. Garantie

12.1 Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft u recht op vervanging. Ma Praline kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, of uw aankoopbedrag terug te storten.

12.2 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

12.3 Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Het product gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in de bijgeleverde documentatie, het product overbelasten, het onjuist of onvakkundig monteren of demonteren van het product door niet gecertificeerde derden.

12.5 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ma Praline in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ma Praline gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ma Praline kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Ma Praline is tegenover u uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

  • Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 (Garantie) van deze Voorwaarden.
  • Ma Praline is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ma Praline of haar ondergeschikten
  • De aansprakelijkheid van Ma Praline is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de modelcargo in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
  • Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Ma Praline aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Ma Praline beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u aan Ma Praline schriftelijk opgave doet van een adres, is Ma Praline gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Ma Praline schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door Ma Praline gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ma Praline deze voorwaarden soepel toepast.

15.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ma Praline in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ma Praline vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4 Ma Praline is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie.